Правилник

Туристически информационни
центрове на Столична община


П Р А В И Л Н И К

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

Раздел І

 ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл.1   С този Правилник се уреждат организацията на работа, числеността, редът и начинът на определяне на състава, както и правата и отговорностите на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община /КСВТСО/.

 

Чл.2 КСВТСО осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, Закона за туризма, решенията на Столичния общински съвет /СОС/ и разпоредбите на този Правилник.

 

Чл.3  КСВТСО е колективен, постоянно действащ консултативен орган.

 

Чл.4 В състава на КСВТСО участват равен брой представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, от една страна, и на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.

 

 

Раздел ІI

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.5 Консултативният съвет по въпросите на туризма при Столична община:

 1. Подпомага Столична община при разработването на стратегии, програми и проекти за развитие на туризма.
 2. Прави предложения до Кмета на Столична община и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на Столична община, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район.
 3. 3. Обсъжда, одобрява и предлага на СОС за приемане Програма за развитие на туризма на територията на Столична община в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия и туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
 4. Обсъжда и одобрява отчета за изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на Столична община.
 5. Следи за изпълнението на Програмата по т.1. в срок и по приоритети. 
 6. Приема годишна работна програма за дейността си, в която дефинира приоритети и задачи съобразно заложениете в нормативната уредба и в стратегическите документи цели и актуалните проблеми в сферата на дейност, която се утвърждава от Кмета на Столична община.
 7. Подготвя и внася на Кмета на Столична община отчет за дейността си до 30 януари всяка година.

 

 

Раздел ІII

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

 

Чл.6  (1) КСВТСО се сьстои от 28 /двадесет и осем/ членове, като ½ от тях са представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, а другата ½ на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма.

 

Чл.7 (1) Определянето на поименния състав на КСВТСО, както и всяка промяна в него,  се извършва със заповед на  Кмета на Столична община.

(2)Поименният състав на представителите от Столична община и общинските музеи се определя от Кмета на Столична община. (3)Поименният състав на представителите на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и другите физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, се определя след отправена писмена покана от Кмета на Столична община по предложение на ръководителите на съответните сдружения и другите физически и юридически лица.  

(4)Участието на членовете на КСВТСО в заседанията може да бъде лично или чрез пълномощник.

(5) При прекратяване на трудовото правоотношение на служител от Столична община или общински музеи, който е член на КСВТСО, Кметът на Столична община определя в едномесечен срок нов представител.

(6) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някой от членовете на КСВТСО по ал. 3, ръководителят на съответното сдружение и другите физически и юридически лица в едномесечен срок правят предложение до Кмета на Столична община за заместник.

 

Чл.8 Председател на КСВТСО е Кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице.

 

 

Чл.9 Председателят на КСВТСО:

 1. Свиква, организира и ръководи заседанията на КСВТСО, определя и отговаря за спазването на дневния ред. При отсъствие на Председателя, тези функции се изпълняват от Секретаря на КСВТСО.
 2. Ръководи текущата работа на КСВТСО и отговаря за спазването на този Правилник.

3.Организира и контролира изпълнението на решенията на КСВТСО.

 

 

Чл.10 Секретар на КСВТСО е Директорът на ОП,,Туристическо обслужване“.

 

Чл.11   Секретарят на КСВТСО:

 1. Организира дейността на КСВТСО в случаите на невъзможност на Председателя да изпълнява функциите си.
 2. Информира членовете на КСВТСО за провеждане на заседанията, представя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на КСВТСО.
 3. Води протокол от заседанията на КСВТСО, в който се отразяват присъстващите, точките от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения, както и взетите решения.
 4. Решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възлагани му от Председателя на КСВТСО.
 5. Съхранява архива на КСВТСО.

 

Чл.12  При изпълнение на задълженията си Председателят и Секретарят на КСВТСО се подпомагат от служителите на ОП ,,Туристическо обслужване“.

 

 

Раздел ІV

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл.13 Членовете на КСВТСО имат право:

 1. Да поискат от Председателя свикване на заседание на КСВТСО.
 2. Да предлагат на Председателя и Секретаря включването на

конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от КСВТСО, както и да правят предложения за решения.

 

Чл.14 Членовете на КСВТСО са длъжни:

 1. Да участват в заседанията на КСВТСО.
 2. Да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване и във вреда на Столична община. Това задължение е валидно и в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството в КСВТСО на съответното лице.
 3. Да не извършват действия, които биха били злоупотреба с доверие или уронване на доброто име на Столична община.

 

 

 

Раздел V

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

 

Чл.15(1) КСВТСО провежда редовни  задседания, а при възникнали неотложни въпроси – извънредни заседания.

(2) Редовни заседания на КСВТСО се провеждат най- малко веднъж на три месеца, но не повече от 12 за една календарна година.

(3) Извънредни заседания се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 1/3 от членовете на КСВТСО, отправено писмено да Председателя, когато са възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност.

(4) За заседания на КСВТСО всички членове се канят по пощата, чрез телефон, факс или по електронната поща. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на заседанието, както и докладчиците по него.

(5) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да се правят от членовете на КСВТСО в писмена форма.Те се адресират до Председателя и могат да се отправят преди или по време на заседанието.

(6) Заседанията на КСВТСО се считат за редовни ако присъстват най-малко ½ плюс един от общия брой на членовете му.

(7) При липса на кворум по ал. 6 заседанието се отлага с 15 минути по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, като присъстващите членове имат право да вземат решения.

(8) При възникване на необходимост от решаване на въпроси, които не търпят отлагане, може да се извърши гласуване чрез волеизявление по електронната поща,  което се удостоверява от Председателя и Секретаря на КСВТСО в нарочен протокол.

 

Чл.16 По преценка на КСВТСО на заседанията могат да присъстват служители или експрети от Столична община и туристическата индустрия, които са компетентни по разглежданите въпроси.

 

 

Чл.17  Решенията на КСВТСО  се приемат с мнозинство повече от половината от  общия брой на присъстващите.

 

Чл.18(1) За всяко заседание на КСВТСО се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и взетите решения.

 

(2) Протоколът се подписва от Председателя и от Секретаря на КСВТСО.

(3) В срок до 7 работни дни след провеждането на всяко заседание протоколът се изпраща от Секретаря чрез електронна поща до всеки от членовете на КСВТСО.

 

Чл.19 За своята дейност членовете на КСВТСО не получават възнаграждение.

 

Чл.20 Информация за дейността на КСВТСО се публикува на интернет страницата на ОП „Туристическо обслужване”.

 

Чл.21 Изявления от името на КСВТСО пред средствата за масово осведомяване може да прави Председателят му.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1 Правилникът за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община е утвърден със заповед №СО- РД-09-658/24.07.2013г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 13, ал. 7 от Закона за туризма.

 

 • 2.Изменението и допълнението на настоящия Правилник се извършва по реда на неговото приемане със заповед на Кмета на Столична община.