Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти

Туристически информационни
центрове на Столична община


Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти / ОЕККТО/ на територията на Столична община осъществява дейността си на основание Закон за туризма, Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията, Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и Правилника за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Столична община, утвърден със заповед №СО-РД-09-678/31.07.2013г. на кмета на Столична община, на основание  чл. 14, ал. 6 от Закона за туризма.

Съгласно действащия Правилник ОЕККТО е колективен орган, в който участват равен  брой представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.

ОЕККТО извършва следните дейности:

  • Прави писмени предложения до кмета на Столична община за издаване на заповеди за определяне на вид и категория на туристически обекти, заповеди за отказ от определяне на вид и категория на туристически обекти, заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти.
  • Предлага на Кмета на Столична община определянето на категория на места за настаняване клас А и Б, както следва:

а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

г) хостели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

д) пансиони - "една звезда" и  "две звезди";

е) почивни станции - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

ж) къщи за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

з) бунгала - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

и) къмпинги - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

  • Предлага на кмета на Столична община определянето на категория на самостоятелни заведения за хранене и развлечения, както следва:

а) ресторанти - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

б) заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

в) питейни заведения - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

г) кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

д) барове - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

  • Предлага на Кмета на Столична община определянето на категория на заведения за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.
  • Разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията съгласно Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до Кмета на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.
  • В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи съгласно Закона за туризма, ОЕККТО, в срок 10 работни дни от датата на заседанието, писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.
  • Определя експертни работни групи за проверка на място в туристическии обекти за съответствието им с изискванията за заявената категория в срока на временното удостоверение за открита процедура по категоризиране. Всяка експертна работна група се състои най-малко от трима души - служители на Предприятието.
  • След издаване на заповедта за определяне на вид и категория на туристическия обект взема решение за издаване на категорийна символика, включваща удостоверение за определена категория и табела по образец.
  • Подава информация в Националния туристически регистър за спирането на действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване след заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.
  • Обсъжда планове, отчети и доклади относно дейността по регистрацията, отчета и контрола на категоризираните от Кмета на Столична община туристически обекти.