Дейност

Туристически информационни
центрове на Столична община


„Отдел ”Маркетинг, реклама и информация”:

По силата на Решение №555 на Столичния общински съвет от 11.09.2014 година беше направена промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на предприятието. Като част от специализираната администрация на Предприятието беше създаден отдел ”Маркетинг, реклама и информация”. Функциите на отдела са дефинирани в Правилника за организацията на дейността на Предприятието, утвърден с Решение № 555/11.09.2014 г. на Столичния общински съвет.


Работата на отдел ”Маркетинг, реклама и информация” обхваща следните дейности:

 • Организира и извършва маркетингови проучвания, които да служат за основа при разработването и осъществяването на рекламни и
  комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на
  град София;
 • Разработва и изпълнява годишната програма за реклама на туристическия продукт на Столична община в страната и в чужбина;
 • Разработва краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София;
 • Организира участието на Столична община в международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с туризма събития;
 • Организира опознавателни турове на журналисти и посещения на туроператори и туристически агенти в София съвместно с МИЕ и браншовите организации;
 • Взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина;
 • Организира и съдейства за провеждането на международни мероприятия в областта на туризма в град София, срещи, семинари, кръгли маси;
 • Подготвя и провежда медийните изяви на Предприятието, съгласувано с пресцентъра на Столична община;
 • Разработва информационни материали (бюлетини, информации, съобщения) за дейността на Предприятието;
 • Осигурява организационното и административно- техническото обслужване на Консултативния съвет по въпросите на туризма;
 • 11. Организира изработването на рекламни материали (печатна
  реклама, аудио- визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи София като атрактивна туристическа дестинация;
 • Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на София като туристическа дестинация;
 • Подпомага общинската администрация, туристическите
  сдружения, Консултативния съвет по въпросите на туризма и туристическите информационни центрове на територията на Столична община по изпълнение на функциите им, предвидени в Закона за туризма;
 • Събира, обработва, съхранява и актуализира база данни за единната система за туристическа информация;
 • Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на туристически сдружения и Регистър на Туристически информационни
  центрове и бюра на територията на град София;
 • Участва в изготвянето, поддържа и актуализира официалния туристически сайт на Столична община, рекламира и популяризира интернет страницата;
 • Извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с туризма; организира и поддържа архив на медийни публикации
  и аудиовизуални материали, свързани с дейността в областта на туризма, и теми, свързани с туризма;
 • Осигурява информационното обслужване на туристите и гостите на град София;
 • Осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури, каталози и други носители на информация."